fbpx
Dofinansowanie dla firm

Dofinansowanie dla firm

Program „Energia Plus”. 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.
Beneficjentami tego programu są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.
Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”;
Negocjacje warunków umowy – do 20 dni od daty zakończenia oceny wg kryteriów jakościowych i horyzontalnych. Uchwała o dofinansowaniu przedsięwzięcia:
a) do 13 dni (gdy kwota dofinansowania nie przekracza równowartości 500 tys. /1 000 tys. euro) lub
b) do 43 dni (gdy kwota dofinansowania w postaci dotacji lub pożyczki przekracza równowartość
500 tys. /1 000 tys. Euro), od daty zakończenia negocjacji – termin wydłużony z uwagi na konieczność zatwierdzenia wniosku Zarządu o dofinansowanie przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW 

Więcej informacji na rządowej stronie internetowej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-2019-energia-plus/  

Programy regionalne 

Umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości aż do 70% na realizacje inwestycji
w odnawialne źródła energii. Poziom pomocy jest różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa.