fbpx

Regionalny program operacyjny

RPO ŚLĄSKIE

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych:
• en. słoneczna poniżej 2 MWe/MWth;

Kto może składać wnioski? Beneficjenci:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną
5. Szkoły wyższe
6. Organizacje pozarządowe
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
8. Towarzystwa budownictwa społecznego

RPO PODKARPACIE

3.1 Rozwój OZE
Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.
Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?
Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy.
Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
o energia wodna (do 5 MWe),
o energia wiatru (do 5 MWe),
o energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
o energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
o energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
o energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

  1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.
    Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.
    Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.
  2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE.

Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.
”.

Kto może składać wnioski?
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
• przedsiębiorstwa,
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.
UWAGA:
• Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
• Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.